DESIGN SPRINT: En testad prototyp på 5 dagar!

Många företag och organisationer står idag inför ett vägskäl. Antingen har man precis kommit på en ny affärsidé eller så behöver man omarbeta den affärsmodell man jobbar efter idag för att kunna möta en allt mer eskalerande utvecklingstakt. Planering och uppstart av nya affärsidéer behöver dock konkretiseras och det är en process som kan vara både tidskrävande och svår att genomföra. Även om idéerna och drivet ständigt finns närvarande i diskussioner och arbete så har man svårt att själv validera och konkretisera tillräckligt snabbt.

För att snabbt utveckla, konceptualisera, prototypa och testa en idé hjälper genomför vi tillsammans med våra kunder en fem-stegs workshop, en design sprint, som hjälper er att komma från idé till färdig och testad prototyp på bara en vecka. Noc fungerar som facilitator och driver processen framåt samt som designhjälp och stöd i den slutgiltiga prototypen. Arbetssättet ”att börja göra” eller ”troubleshooting” är ett bevisat effektivt tillvägagångssätt för att snabbt prova idéer på målgruppen och ni kommer att få underlag som är validerat och tillräckligt detaljrikt för att kunna tidsuppskatta projektet om så önskas alternativt som underlag till eventuella investerare eller för den egna satsningen. Under de fem dagarna kommer vi knåda era idéer under olika övningar för att komma fram till en faktisk lösning med ett tydligt syfte.

INFÖR ÖVNINGEN

Tillsammans utformar vi en enklare enkät eller annat förfrågningsunderlag som passar målgruppen för att få relevant information inför de inledande diskussionerna. Vi kommer även skicka ett antal frågor kring omvärldsbevakning, intressenter/målgrupper mm som ni behöver forska djupare kring. Ni får i uppgift att hitta fem testpersoner som finns tillgängliga för test av prototypen under session 5.

SESSION 1 – SAMSYN

Dag 1 handlar om att skapa samförstånd i gruppen. Det är vanligt att nyckelpersoner arbetar på olika håll och sitter på olika erfarenheter och kunskap. Genom att åskådliggöra all tänkbar och tillgänglig information som ni besitter kring er framtida produkt/tjänst kan vi samla alla värdefulla erfarenheter, information, kunskaper, inblickar och synsätt till att vara den genomgående sanningen för samtliga. Som facilitator och ny inför problemet hjälper vi er att hålla er på en ”nybörjarnivå” och även att se bortom de ”darlings” som man lätt skaffar sig.

Vi går inledningsvis igenom tillgänglig fakta, fortsätter därefter med att skissa ut det viktigaste flödet runt de viktigaste user storys som identifierats. Därefter fokuserar vi på de idéer som ni vill gå vidare med utifrån vad ni vill få besvarat och validerat av testgruppen i slutet av sprinten.

I slutet av dagen har vi en gemensam kunskap kring problemet och har börjat definiera vilka delar som ska behandlas under sprinten.

SESSION 2 – VILKA VÄGAR FINNS?

För att komma fram till en riktigt bra lösning måste man titta på vilka alternativa lösningar som finns. Detta innefattar dag 2. Alla nyckelpersoner deltar i olika skissmoment där ni, individuellt, på tid får rita ned tänkbara idéer som ni har på papper. Det handlar om att snabbt få fram vilka olika vägar ni kan tänkas ta. Vi ser även till att genom mindmaps samla upp allt som kommit upp hos de medverkande under tiden för att kunna omsätta dem i UI. I slutet av dagen har vi samlat, granskat, sågat, hyllat alla idéer och tillsammans åstadkommit en rad fristående storyboards.

SESSION 3 – BESLUTA

Nu finns det massor med idéer och förslag uppe och uppgiften dag 3 blir att välja vilka lösningar som ska prototypas. Vi utgår i olika övningar från individen istället för gruppen när beslut ska fattas eftersom den demokratiska processen kan riskera att de viktiga beslutsfattarna kompromissar med sina egna åsikter och man kan få en lösning som inte helhjärtat stöds. Vi letar aktivt efter konflikter i de olika lösningarna för att hitta olika angreppssätt på samma problem. Det hjälper produkten att utvecklas. Resultatet blir en eller flera (2-3) storyboards som går vidare till prototyping. Vi går vidare och sätter upp test för de antaganden som våra Storyboards utgår från. När man sedan testar produkten så får man snabbt reda på om de antaganden man gjort stämmer.

SESSION 4 – PROTOTYPA

Under dag 4 kommer kreativiteten att flöda och det är den mest produktiva dagen. Under endast en dag kommer vi att bygga en realistisk klickbar prototyp. Finns det flera Storyboards som valts ut kommer samtliga att prototypas. Prototyperna görs med verklig text och verkliga bilder så att det som möter användaren är the real deal. Dessa kommer inte att vara helt perfekta, vilket inte heller är tanken. Dock kommer de att vara tillräckligt bra för att kunna visas för testgruppen.

SESSION 5 – VALIDERA

Sista dagen gör vi riktiga användartester med 5-10 riktiga testpersoner. Testpersonerna ska vara potentiella kunder/användare av produkten och personer som ni verkligen vill ha som användare. Testen sker genom personliga intervjuer där resterande del av gruppen kan se de livestreamade intervjuerna i ett annat rum och göra anteckningar samt diskutera. Genom att gå tillbaka och titta i materialet vi producerat samt identifiera vad vi specifikt önskar svar och förbättringar kring har vi möjlighet att forma frågorna därefter. Utifrån de olika intervjupersonernas svar utformas en Scoreboard där man efter ett antal intervjuer kan börja se mönster. Resultatet kommer att visa om det mesta av idéerna håller, om det finns stora problem kvar att lösa eller om ingenting fungerar. I det sistnämnda fallet har man åtminstone inte lagt ned allt för mycket tid på att utforma en prototyp och kan enkelt gå vidare och göra nya prototyper, förfina idéer eller vrida på syften.

Är ni intresserade av att fördjupa er i arbetssättet med Design sprints eller är ni intresserade av att genomföra en sprint själva så hör gärna av er till oss!